rozšírené vyhľadávanie
Obec Tomášikovo
Tallósközség
ObecTomášikovo
Tomášikovo
Tallós község

Ochrana úrody pred požiarmi upozornenie na nebezpečenstvo vzniku požiarov.

Ochrana úrody pred požiarmi upozornenie na nebezpečenstvo vzniku požiarov. 1

Upozornenie na nebezpečenstvo vzniku požiarov

 

                                                                                               Galanta, 15. 05. 2023

                                                                                      

                   

 

Obecné úrady a Dobrovoľné hasičské zbory obcí

 v okrese Galanta

 

Vec: Ochrana úrody pred požiarmi – upozornenie na nebezpečenstvo vzniku požiarov.

 

Leto pre poľnohospodárov znamená obdobie žatvy, zber úrody a následne jej uskladnenie.

Hodnotí sa práca pestovateľov poľnohospodárskych plodín a rozhoduje sa o úspešnosti vynaloženej práce. Jedným z negatívnych faktorov, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje výsledky práce poľnohospodárov je vznik požiarov, či už pri dozrievaní úrody, zbere úrody a pozberových prácach, alebo aj pri uskladňovaní úrody.

OCHRANA ÚRODY PRED POŽIARMI

  

Počas obdobia žatevných prác, pozberovej úprave a uskladňovaní úrody je zvýšené riziko vzniku požiarov. Požiare vznikajú najmä z neopatrnosti pri fajčení, pri manipulácii s otvoreným ohňom, porušovaním zásad bezpečnej prevádzky zberovej techniky a pozberových zariadení, používaním poškodenej žatevnej techniky, pri hre detí so zápalkami v blízkosti stohov a strnísk.

 

 

POŽIAROVOSŤ V OKRESE GALANTA ZA ROK 2022 V POROVNANÍ                                              S PREDCHÁDZAJÚCIM ROKOM

 

Ukazovateľ

2022

 

2021

Porovnanie  (+-)     

Počet požiarov

190

 

188

2

Priame škody (€)

953 425

 

942 000

11 425

Následné škody (€)

0

 

0

0

Uchránené hodnoty (€)

8 613 845

 

1 586 355

7 027 490

Počet usmrtených osôb

0

 

1

-1

Počet zranených osôb

3

 

2

1

 

 

 

 

Základné údaje o požiaroch                                   v poľnohospodárstve

2022

2021

Porovnanie  (+-)     

 

 

Počet požiarov

1

5

-4

 

 

Priame škody (€)

500

13 240

-12 740

 

 

Uchránené hodnoty (€)

1 000

44 030

-43 030

 

 

Počet usmrtených osôb

0

0

0

 

 

Počet zranených osôb

0

0

0

 

 

 Priestor vzniku požiaru

Počet požiarov 

 Priame škody (€)

 Uchránené hodnoty (€)

 Usmrtené osoby

 Zranené osoby

obilie na koreni

0

0

0

0

0

slama na riadkoch; strnisko

0

0

0

0

0

slama pri stohovaní, balík slamy

1

500

1 000

0

0

stoh slamy (z úrody predchádzajúcich rokov)

0

0

0

0

0

stoh slamy (z novej úrody)

0

0

0

0

0

zber krmovín na poli

0

0

0

0

0

krmoviny pri stohovaní, balík sena

0

0

0

0

0

stoh krmovín

0

0

0

0

0

iné poľnohospodárske plochy a produkty

0

0

0

0

0

spolu

1

500

1 000

0

0

 

 

 

 

 

 

Požiare v poľnohospodárstve* podľa príčiny vzniku požiaru:

 Príčina vzniku požiaru**

Počet požiarov 

 Priame škody (€)

 Uchránené hodnoty (€)

 Usmrtené osoby

 Zranené osoby

manipulácia s otvoreným ohňom

1

500

1 000

0

0

* priestor vzniku požiaru = poľnohospodárske plochy a produkty

 

 

 

** zoradiť podľa počtu požiarov zostupne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za účelom zníženia škôd spôsobených požiarmi, vás upozorňujeme na dodržiavanie
niektorých hlavných zásad:

 • dodržiavať zákaz fajčenia pri letných poľnohospodárskych a zberových prácach
 • zákaz zakladať oheň, v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
 • zvýšiť dozor nad deťmi ( nedovoliť sa im hrať v blízkosti stohov, skladov sena, slamy,strnísk )
 • udržiavať zberovú a pozberovú techniku a výrobné zariadenia slúžiace na zber a spracovanie úrody v bezchybnom technickom stave. Odstraňovať z nej aj z výrobných priestorov zbytky sena, slamy, prachu a iné horľavé látky
 • vybaviť techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier a prenosnými hasiacimi prístrojmi
 • pri stohovaní zabezpečiť na okamžité použitie zásobu vody najmenej 500 l

Chráň úrodu pred požiarom !

 • zabezpečiť pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách, skládkach odpadov
 • dbať na to, aby stohy slamy boli umiestňované v dostatočných bezpečnostných vzdialenostiach podľa predpisov o ochrane pred požiarmi
 • trvale sledovať teplotu skladovaného sena – v prípade zvýšenia teploty nad 65 0C je potrebné seno vyskladniť a rozhádzať na voľnom priestranstve aby sa schladilo
 • v prípade zistenia požiaru, ktorý nemôžete sami uhasiť okamžite ohláste požiar na operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru, linka tiesňového volania 150 alebo 112

 

Podľa § 15 ods. 1) písm. h) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je pre obec stanovené vykonávať preventívno-výchovnú činnosť, preto                      o d p o r ú č a m e, aby v čase žatvy bola zabezpečená:

Hliadkovacia činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorá sa vykonáva najmä v mimopracovnom čase, a to formou pochôdzok, alebo iným vhodným spôsobom. Pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť formou pochôdzok sa vypracúva časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo sa určujú vyhliadkové terénne miesta. Osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť musia byť vybavené telekomunikačným zariadením využiteľným na oznámenie vzniku požiaru. O vykonanej hliadkovacej činnosti sa vedie písomná dokumentácia, ktorá obsahuje najmä mená a podpisy osôb, ktoré vykonávali hliadkovaciu činnosť, dátum a čas začatia a ukončenia hliadkovacej činnosti a zistené skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na vznik požiaru obilovín, jeho šírenie a likvidáciu. 

 

Zber úrody je spojený so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov,

najmä však s požiarmi:

 • z neopatrnosti pri fajčení a pri nesprávnej manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými kvapalinami a pod.
 • od poškodenej žatevnej techniky a trenia slamy natočenej na rotujúcich častiach zberovej techniky,
 • od závad na elektrickej inštalácii strojných zariadení,
 • z hry detí bez dozoru pri hre so zápalkami a mnoho ďalších príčin poznačených ľudským faktorom, najmä neopatrnosťou a ľahostajnosťou.

Chráň úrodu pred požiarom !

                                

Hasiči Vám ponúkajú niekoľko úprimných rád, aby ste predišli

nebezpečenstvu vzniku požiarov, najmä:

 

 1. nefajčite pri kosení, žatve, zvážaní a skladaní obilia a nemanipulujte pri tom s otvoreným ohňom,
 2. nedovoľte deťom hry v blízkosti stohov obilia či slamy a prísne zakročte pri zistení zápaliek u detí
 3. dbajte na zabezpečenie miest výmlatu, stohovania alebo skladovania vždy potrebnou  zásobou vody a iných vecných prostriedkov na uhasenie  vzniknutého požiaru,
 4. dbajte na údržbu žatevnej techniky, ako aj techniky pri spracúvaní a skladovaní úrody v súlade s pokynmi výrobcu
 5. dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania najmä skladovaného sena, aby vplyvom jeho biologickej teploty nedošlo k jeho samovznieteniu

 

Textové pole: f nefajčite pri kosení, žatve, zvážaní a skladaní obilia a nemanipulujte pri tom s otvoreným ohňom, f nedovoľte deťom hry v blízkosti stohov obilia či slamy a prísne zakročte pri zistení zápaliek u detí f dbajte na zabezpečenie miest výmlatu, stohovania alebo skladovania vždy potrebnou zásobou vody a iných vecných prostriedkov na uhasenie vzniknutého požiaru, f dbajte na údržbu žatevnej techniky, ako aj techniky pri spracúvaní a skladovaní úrody v súlade s pokynmi výrobcu f dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania najmä skladovaného sena, aby vplyvom jeho biologickej teploty nedošlo k jeho samovznieteniu Ak zistíte takýto stav, treba seno ihneď rozhádzať a na voľnom priestranstve dosušiť, ak vznikne požiar, snažte sa ho v zárodku uhasiť.

Ak to nie je vo vašich silách, okamžite privolajte hasičskú jednotku. Číslo telefónu 150, alebo integrovaný systém na tel. číslo 112.

Usilujte sa pri týchto prácach poznať nebezpečenstvo požiaru a odstraňovať v zárodku jeho príčiny.

V prípade, že by ste zistili akékoľvek problémy so zabezpečením ochrany úrody pred požiarmi, obracajte sa so žiadosťou o poskytnutie pomoci na obecné úrady a hasičov.

    

        Ladislav G ö r f ö l                                                ..................................................................

< >                                  ÚzO DPO  v Galante                                                 

 

          Vážení občania

 

Počas obdobia žatevných prác, pozberovej úprave a uskladňovaní úrody je zvýšené riziko vzniku požiarov. Požiare vznikajú najmä z neopatrnosti pri fajčení, pri manipulácii s otvoreným ohňom, porušovaním zásad bezpečnej prevádzky zberovej techniky a pozberových zariadení, používaním poškodenej žatevnej techniky, pri hre detí so zápalkami v blízkosti stohov a strnísk.

 

Povinnosti občanov pri predchádzaní vzniku požiarov sú upravené v právnych predpisoch o ochrane pred požiarmi a zaväzujú  najmä:

 

< >nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, nezakladať oheň v prírode, v priestoroch kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypaľovať porasty, dbať na zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom a požiarne nebezpečnými látkami                    v čase zberu a skladovania úrody a v čase sucha, dodržiavať predpísané vzdialenosti pri stohovaní sena, slamy a iných suchých rastlín Jedným z mnohých poznatkov je skutočnosť, že požiarnu bezpečnosť budú ovplyvňovať i súkromne hospodáriaci roľníci.  

 

Vážení rodičia !            

 

Obraciame sa aj na vás, na rodičov maloletých detí, aby ste venovali zvýšenú pozornosť svojim ratolestiam najmä pri hre so zápalkami a inými zdrojmi zapálenia horľavých látok. Veď malí výmyseľníci neraz konajú tak, že ohrozujú seba a svojich kamarátov. Tomuto v mnohých prípadoch môžete zabrániť aj vy rodičia.

Podľa štatistiky požiarovosti, aj deti spôsobujú požiare v období letných prázdnin, kedy je zvýšené nebezpečenstvo požiarov na suchých porastoch a obilninách.

 

Odporúčame najmä:

 

Zvýšiť pozornosť na nedovolenú manipuláciu detí so zápalkami, fajčeniu a hre so sviečkami a rôznymi druhmi svetlíc a prskaviek.

 

Upriamiť pozornosť na uskladnenie zápaliek, nepoverovať  maloleté deti ich  nákupom.

 

Maloleté deti nikdy nenechajte bez dozoru dospelej osoby. Dozor musí byť primeraný veku dieťaťa, precenenie jeho samostatnosti býva často príčinou tragédií.

 

Vážení občania, milí rodičia !    

 

Veríme, že tieto dobre mienené rady prospejú k zníženiu požiarovosti v období letných poľnohospodárskych prác a nežiadúcim morálnym a ekonomickým stratám.

V prípade, že by ste zistili akékoľvek problémy so zabezpečením ochrany úrody pred požiarmi, obracajte sa so žiadosťou o poskytnutie pomoci na obecné úrady a hasičov.

POŽIAROVOSŤ ZA ROK 2022 PODĽA OBCÍ V POROVNANÍ                                              S PREDCHÁDZAJÚCIM ROKOM

 

 

 

 

 

 

Obec

2022

2021

Počet požiarov        

 Priame škody (€)

 Usmrtené osoby

 Zranené osoby

Počet požiarov       

Galanta

28

44435

0

1

23

Abrahám

2

40

0

0

0

Čierna Voda

2

3810

0

0

0

Čierny Brod

1

50

0

0

4

Dolné Saliby

1

0

0

0

3

Gáň

1

50

0

0

2

Horné Saliby

3

250

0

0

7

Hoste

0

0

0

0

1

Jánovce

1

10

0

0

3

Jelka

1

0

0

0

8

Kajal

5

1570

0

0

3

Košúty

3

20500

0

0

2

Kráľov Brod

1

2500

0

0

2

Mostová

3

515

0

0

3

Pata

4

21110

0

0

10

Pusté Sady

0

0

0

0

2

Pusté Úľany

13

10440

0

0

5

Sereď

47

302210

0

1

35

Sládkovičovo

9

4470

0

0

12

Šalgočka

1

50

0

0

2

Šintava

5

50030

0

0

4

Šoporňa

17

17380

0

0

8

Tomášikovo

3

26000

0

0

5

Trstice

1

300

0

0

3

Váhovce

9

335

0

0

9

Veľká Mača

1

0

0

0

1

Veľké Úľany

4

412000

0

0

7

Veľký Grob

2

5500

0

0

6

Vinohrady nad Váhom

9

1115

0

1

8

Vozokany

1

2000

0

0

4

Matúškovo

5

26080

0

0

1

Dolná Streda

5

75

0

0

4

Malá Mača

2

600

0

0

0

Zemianske Sady

0

0

0

0

1

spolu

190

953 425

0

3

188

 

Dátum vloženia: 5. 6. 2023 8:53
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 6. 2023 8:57
Autor: Správca Webu

Udalosti

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Sociálne siete

facebook


hore