rozšírené vyhľadávanie
Obec Tomášikovo
Tallósközség
ObecTomášikovo
Tomášikovo
Tallós község

Dobudovanie zberného dvora v Tomášikove

Dobudovanie zberného dvora v Tomášikove

Názov projektu:

Dobudovanie zberného dvora v Tomášikove

Cieľ projektu:

Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov a miery triedenia zložiek komunálnych odpadov prostredníctvom dobudovania zberného dvora a obstarania techniky pre triedený zber.

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

 

Popis projektu:

Projekt rieši dobudovanie existujúceho zberného dvora vo forme výstavby nových objektov (prevádzková budova, garáž s prístreškom, sklad odpadu, kanalizácia splašková + žumpa, elektrická prípojka, vodovodná prípojka, požiarna nádrž).

Súčasťou projektu je aj obstaranie manipulačnej techniky a kontajnerov na nakladanie s triedeným komunálnym odpadom.

Projekt je realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity a to „Triedený zber komunálnych odpadov“.

Zberný dvor je určený na triedený zber komunálnych odpadov, konkrétne na biologicky rozložiteľný komunálny odpad, drobný stavebný odpad, objemový odpad, textil a šatstvo. V rámci zberného dvora je vyčlenená aj plocha na dočasné uloženie odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.

Predpokladané výsledky:

  1. Rekonštrukcia/dostavba zariadenia na zber odpadov – zberného dvora v obci Tomášikovo
  2. Nákup technológie (štiepkovač drevnej hmoty, čelný nakladač na traktor, traktor, trojstranne sklopný traktorový príves za traktor, nosič kontajnerov s hákovým systémom, závesné kontajnery 7 m3 7 ks).

Operačný program:

Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom:

Kohézny fond

Výška NFP:

441 525,34 EUR

 

Miesto realizácie projektu: Obec Tomášikovo

Termín realizácie projektu: 06/2023 – 12/2023

 

Webové sídlo RO: www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO: www.sazp.sk

Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.sk


hore