zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Tomášikovo Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
28. novembra 2018 (streda) o 18,00 hodine

v malej miestnosti kultúrneho domu s nasledovným programom:

1/ Úvodné náležitosti
a/ Otvorenie zasadnutia
b/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
d/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
e/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f/ Vystúpenie novozvoleného starostu
2/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
3/ Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
4/ Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov komisií
5/ Určenie platu starostu obce, schválenie zásad odmeňovania poslancov
6/ Diskusia
7/ Záver