Výzva na predloženie ponuky stavba Tomášikovo

Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 925 04 Tomášikovo, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
„Cesty časov – sprístupnenie kultúrno-historických pamiatok v česko – slovenskom prihraničí”

Výzva na predloženie ponuky stavba Tomášikovo

Park_Tomasikovo_detail

Park_Tomasikovo_situ 01

Park_Tomasikovo_situ 03

Tech.sprava_Chodniky_Park v Tomasikove

výkaz výmer