10. septembra 2014

Oznámenie

Obecné zastupiteľstvo v Tomášikove podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 27.8.2014 č. 231-OZ/2014/2 určilo, že Obecné zastupiteľstvo […]
14. mája 2014

Oznámenie

Všeobecné záväzné nariadenie obce Tomášikovo č. 2/2014 A. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti ÚPN obce Tomášikovo – Zmeny a doplnky č. 1/2014
21. februára 2014
park

Verejná vyhláška

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – Oznámenie o vydaní rozhodnutia (park)
23. januára 2014
gagyor-jozsef

Ocenenie pre Józsefa Gágyora

13. januára 2014

Územný plán obce Tomášikovo – Zmeny a doplnky č.1/2014

Územný plán obce Tomášikovo – Zmeny a doplnky č.1/2014 Územný plán obce Tomášikovo – Zmeny a doplnky č.1/2014 – Výkresy